Ok

Ha szeretne értesülni akcióinkról újdonságainkról, kérjük iratkoz-
zon fel hírlevelünkre!

Jelentkezés

Üzleti feltételek

Üzemeltetői adatok

Cégnév:                             FizioShop Kft.
Székhely:                           9700 Szombathely, Bocskai I. körút 9.
Adószám:                          14624423-2-18
Cégjegyzék szám:              18-09-108514 (kiállító: Vas Megyei Bíróság)
Szerződés nyelve:              Magyar
Elektronikus elérhetőség:    www.fizioshopkft.hu; tape@fizioshopkft.hu
Telefonos elérhetőség:       06/70/615-08-52 (nem emelt díjas)

Virtuális üzletünkben kizárólagelektronikus módon, az áruház weboldalán (http://www.fizioshopkft.hu) vásárolhat.

Rendeléseiket telefonon és E-mailben nem tudjuk teljesíteni.

Webes áruházunkat úgy alakítottuk ki, hogy felhasználóbarát módon tudják leadni rendelésüket. Ha azonban mégis valamilyen probléma merülne fel a vásárlás alatt, kérjük lépjen kapcsolatba a fizioshopkft.hu üzemeltetőjével.

A fizioshopkft.hu regisztrálása nélkül is tudja rendelését teljesíteni. Ebben az esetben adatait nem rögzíti rendszerünk, így minden vásárlás alkalmával újból meg kell minden adatát adni.

Amennyibentöbb terméketis szeretne vásárolni, nem szükséges minden tételt egyenként megrendelni, mivel a virtuális kosárba tetszőleges mennyiségű terméket is berakhat. Sikeres megrendelés esetén a rendszerautomatikusanegy visszaigazoló E-mailt küld, melyben megtekintheti rendelésének tételeit, ill. a rendelés sorszámát. Amennyiben a megrendelés után 10 perc elteltével sem kap visszaigazolást, kérem lépjen kapcsolatba velünk.

A termékek személyes átvétellel illetve futár általi házhoz szállítással rendelhetőek meg.

Személyes átvétel esetén az átvétel helye:
FizioShop Kft.
9700 Szombathely, Bocskai I. körút 9.
Ideje: H-P 8-16h előzetes telefonos egyeztetés alapján.

A honlapon megjelenített termékek árai az ÁFÁ-t tartalmazzák, azonban a házhoz szállítás költségét nem. Csomagolási költséget nem számolunk fel!

Csomagküldés, szállítási díj: http://www.fizioshopkft.hu/aloldal.php?id=3

Fizetési feltételek: http://www.fizioshopkft.hu/aloldal.php?id=6

Rendelés menete:

Válassza ki a megrendelni kívánt terméket/termékeket és helyezze a kosárba.
1/3 lépés:A kosár tartalma megtekinthető a fejlécben lévő kosár mellett a „Kosarának tartalma” feliratra kattintva. Itt meghatározható a szállítás módja. Ezt követően kiválaszthatja a fizetés módját. Ha ez megtörtént, megjelenik a fizetendő összeg, amely magában foglalja a termékek valamint a szállítás díját is.
Ekkor még lehetősége van megrendelését módosítani a „Vissza a termékhez” feliratra kattintva, vagy befejezheti a vásárlást a „Tovább a pénztárhoz” feliratra kattintva.
2/3 lépés:Adatok egyeztetése – Alapadatok, számlázási valamint szállítási cím megadása. Innen még elérhető a „Vissza a kosárhoz” funkció, valamint a „felhasználási feltételek” elfogadását követően továbbléphet a „Rendelés befejezése” feliratra kattintva.
3/3 lépés:Rendelés véglegesítése, beküldése. Itt találja a megrendelésére vonatkozó adatok összegzését. Az itt látható végösszeg a számlázási időszakra vonatkozó valamennyi költséget tartalmazza. Választhatja az „Adatok korrigálása” funkciót, vagy feladhatja megrendelését a „Fizetési kötelezettséggel járó rendelés feladása” feliratra kattintva.
Megrendelésével a vásárló elismeri, hogy jogi felelősségnek tudatában van. A fizioshopkft.hu fenntartja a jogot, hogy a megrendelés valódiságátellenőrizze.

Adatvédelem/Adatkezelés

A FizioShop.hu használata során rendelkezésünkre bocsátott adatokat bizalmasan kezeljük és nem adjuk ki harmadik fél számára, kivéve a házhoz szállításhoz a futárszolgálat részére. Az adatokat a szolgáltatás teljesítéséhez használjuk.
A hírlevélre való feliratkozás során megadott adatokat is bizalmasan kezeljük, a leiratkozást biztosítjuk (minden hírlevél alján, vagy a megadott elérhetőségek bármelyikén).

Elállási/Felmondási jog

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.
Az elállási/felmondási határidő az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:
FizioShop Kft
9700 Szombathely
Bocskai I. körút 9.
tape@fizioshopkft.hu
06/70/615-08-52
Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.
Ön internetes oldalunkon is (http://www.fizioshopkft.hu/ugyfelszolgalat.php) benyújthatja az elállási/felmondási szándékát egyértelműen kifejező egyéb nyilatkozatát. Ha Ön emellett dönt, az elállás/felmondás megérkezését tartós adathordozón (például elektronikus levélben) haladéktalanul visszaigazoljuk Önnek.
Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.
Olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontás után nem küldhető vissza, indoklás nélküli elállási jog nem gyakorolható.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.
A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.
A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.
Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(Csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza!)

Címzett:         FizioShop Kft
                         9700 Szombathely
                         Bocskai I. körút 9.
                   tape@fizioshopkft.hu
                         06/70/615-08-52

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:

.......................................................................................................................................................

Átvétel időpontja: .........................   ........................................   ...............

A fogyasztó(k) neve:  ................................................................................

A fogyasztó(k) címe:  ................................................................................

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt:                      ......................   ........................................   ...............

 

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön a FizioShop Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a céggel történt előzetes egyeztetés után a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a FizioShop Kft. vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.